หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการตั้งแต่ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล