รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564)

 

 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)