รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบปมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม พ.ศ.2563 - 30 กันยายน พ.ศ.2654)