ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการของอบต.ดงบัง 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการของอบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.ดงบัง