อบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดำเนินการ โครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560- 2564