ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้มีการจัดวางแผนอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดแนบท้าย 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล