แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล