การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส งปม.65

 

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2564