นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

640

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 


 คำสั่ง - การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล


 


 


พิมพ์   อีเมล