นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

234

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 


 คำสั่ง - การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล


 


 


พิมพ์   อีเมล