คณะผู้บริหาร

413

คณะผู้บริหาร :องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      9 1     
  นายสังคม  วงษ์นอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

  09 1                                                                                
 
10 1 1  
 

นายสุทน  ปังสี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 นางสมหวัง  ปฏิเวชวัฒนางกูร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 
    101 1    
   

นายสมชาย  สีกุลา

เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 
   

พิมพ์   อีเมล