อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร : ตำบลดงบัง


ok 400 bg

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

(1)   บ้านหนองปลิง       หมู่ที่ 1           (6)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 6

(2)   บ้านยางสะอาด      หมู่ที่ 2           (7)   บ้านหนองพอก      หมู่ที่ 7

(3)   บ้านวังดู่              หมู่ที่ 3           (8)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 8

(4)   บ้านเก่าน้อย         หมู่ที่ 4           (9)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 9

(5)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 5


จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ทั้ง 9 หมู่บ้านดังนี้
 

  จำนวนหมู่บ้าน มี 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

        จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

   รวม

1

บ้านหนองปลิง

111

137

248

72

นายสมัย      ยิ่งยืน

2

บ้านยางสะอาด

244

250

494

219

นายสัมฤทธิ์   ยอดสะเทิน

3

บ้านวังดู่

62

49

111

35

นายสุวิทย์     รุ่งรัตน์

4

บ้านเก่าน้อย

163

162

326

72

นายอ่อนสา   สิงมาดา

5

บ้านดงบัง

212

208

420

147

นายประสิทธิ์  ยอดสะเทิน

6

บ้านโนนเขวา

94

95

189

51

นายบัวพันธ์    หล้าสุดตา

7

บ้านหนองพอก

96

100

196

51

นายสังวาลย์ ภารตุ้มเหลา

8

บ้านดงบัง

179

192

371

102

นายนิยม เชียงโสม

9

บ้านโนนเขวา

166

166

332

93

นายณัฐพล เอ่นแคน

รวม

1,359

1,326

2,685

842

 

 

       ประชากรทั้งสิ้น 2,685 คน แยกเป็นชาย 1,359คน หญิง 1,326 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110.65 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ที่มากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)


 9


footter22 ok 1024

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม


ok22 1024

สภาพทั่วไป- องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ตั้งอยู่ที่บ้านยางสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ  65  กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375  ไร่

 


สภาพทางเศรษฐกิจ


  -   อาชีพ

          (1) อาชีพการเกษตร                 90.99 %

          (2) อาชีพรับจ้าง                       1.96 %

          (3) อาชีพค้าขายและรับราชการ      7.05 %

 

   -   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

            - โรงสี                              15      แห่ง

            - ร้านค้า                           40      แห่ง

            - ปั้มน้ำมัน                         1       แห่ง

 sf obt db2

 

 ด้านการศึกษา


1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    จำนวน              2     แห่ง

2.  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                 จำนวน              1     แห่ง

3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                  จำนวน              1     แห่ง

4.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                  จำนวน              1     แห่ง

5.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                               จำนวน            5     แห่ง

 

จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ดังนี้

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง

2.  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

 

สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง


       -  วัด / สำนักสงฆ์                      4        แห่ง

       -  โบสถ์                                   3        แห่ง

 sf obt db3

 

sf obt db4

ด้านการสาธารณสุข


        - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน    1  แห่ง

        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


       - สถานีตำรวจ (ตู้ยามจุดตรวจ)        1        แห่ง

       - สถานีดับเพลิง                         -         แห่ง


 banner footer23