เศรษฐกิจและสังคม

998

เศรษฐกิจและสังคม


ok22 1024

สภาพทั่วไป- องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ตั้งอยู่ที่บ้านยางสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ  65  กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375  ไร่

 


สภาพทางเศรษฐกิจ


  -   อาชีพ

          (1) อาชีพการเกษตร                 90.99 %

          (2) อาชีพรับจ้าง                       1.96 %

          (3) อาชีพค้าขายและรับราชการ      7.05 %

 

   -   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

            - โรงสี                              15      แห่ง

            - ร้านค้า                           40      แห่ง

            - ปั้มน้ำมัน                         1       แห่ง

 sf obt db2

 

 ด้านการศึกษา


1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    จำนวน              2     แห่ง

2.  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                 จำนวน              1     แห่ง

3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                  จำนวน              1     แห่ง

4.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                  จำนวน              1     แห่ง

5.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                               จำนวน            5     แห่ง

 

จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ดังนี้

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง

2.  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

 

สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง


       -  วัด / สำนักสงฆ์                      4        แห่ง

       -  โบสถ์                                   3        แห่ง

 sf obt db3

 

sf obt db4

ด้านการสาธารณสุข


        - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน    1  แห่ง

        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


       - สถานีตำรวจ (ตู้ยามจุดตรวจ)        1        แห่ง

       - สถานีดับเพลิง                         -         แห่ง


 banner footer23


พิมพ์   อีเมล