สารจากนายก

899

สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

10 1

เรียน พี่น้องตำบลดงบังที่เคารพทุกท่าน

          ผมนายอำพร เชาว์จันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับอบต. เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลดงบังในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลดงบังเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น ตำบลดงบังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ

           กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลดงบังของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

55c0aff1

 


พิมพ์   อีเมล