บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร

  บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    23 1     
                                                                     

นายวันชัย มิทะลา

รักษาราชการแทนผู้อำนวย

การกองส่งเสริมการเกษตร

                                                                     
    13 11     
   

นางสาวเยาวลักษณ์ สีเชียงหา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

   

โครงสร้างบริหาร-กองส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตรagriculture


 footter22 ok 1024