หน้าที่รับผิดชอบ-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้าที่รับผิดชอบ


๑. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานธุรการ มีหน้าที่ (๑.๑) งานรับ – ส่งหนังสือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเร่งด่วน ของหนังสือภายใน ภายนอก ที่จะนำเสนอผู้บริหาร (๑.๒) เสนอฟ้มเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น (๑.๓) ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอ และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่รับเข้ามา และการส่งมอบให้งานที่เกี่ยวข้องตาคำสั่งการให้ถูกต้องทันเวลา (๑.๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำเสนอ (๑.๕) จัดทำสมุดทะเบียนรับ ดูแลรักษาจัดเก็บสมุดทะเบียนรับภายในและภายนอกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (๑.๖) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

millennials networking ftr 

 

บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      8 1      
   

                        นายวิชิต ชิณศรี

                         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                                รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
  3 1           31 1                        2 1                   
 

นางสมถวิล แสงกะลา

ครู ศพด.

นางสุภาพร พุทไธสง

ครู ศพด.

 

นางณัฐธิญา เกี้ยมแสนเมือง

ครู ศพด.

 
 
  29 1

 

27 1

  30  
 

นางบุญน้อม วงษ์สีสา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวสิริพัชร ยอดวงษ์กอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางสาวเชาวนิ ทบเทิบ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

   

โครงสร้างบริหาร-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมmanagement42


 footter22 ok 1024