หน้าที่รับผิดชอบ-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1477

หน้าที่รับผิดชอบ


๑. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานธุรการ มีหน้าที่ (๑.๑) งานรับ – ส่งหนังสือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเร่งด่วน ของหนังสือภายใน ภายนอก ที่จะนำเสนอผู้บริหาร (๑.๒) เสนอฟ้มเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น (๑.๓) ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอ และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่รับเข้ามา และการส่งมอบให้งานที่เกี่ยวข้องตาคำสั่งการให้ถูกต้องทันเวลา (๑.๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำเสนอ (๑.๕) จัดทำสมุดทะเบียนรับ ดูแลรักษาจัดเก็บสมุดทะเบียนรับภายในและภายนอกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (๑.๖) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

millennials networking ftr 

 


พิมพ์   อีเมล