บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

859

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      8 1      
   

                        นายวิชิต ชิณศรี

                         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                                รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
  3 1           31 1                        2 1                   
 

นางสมถวิล แสงกะลา

ครู ศพด.

นางสุภาพร พุทไธสง

ครู ศพด.

 

นางณัฐธิญา เกี้ยมแสนเมือง

ครู ศพด.

 
 
  29 1

 

27 1

  30  
 

นางบุญน้อม วงษ์สีสา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวสิริพัชร ยอดวงษ์กอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางสาวเชาวนิ ทบเทิบ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

   

พิมพ์   อีเมล