บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1153

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      8 1      
   

                                                                                                                            นายวิชิต ชิณศรี

                                                                                                                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                                                                                                 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  3 1                                   2 1                   
 

นางสมถวิล แสงกะลา

ครู ศพด.

   

นางณัฐธิญา เกี้ยมแสนเมือง

ครู ศพด. 

 
  29 1

 

  30  
 

นางบุญน้อม วงษ์สีสา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

   

นางสาวเชาวนิ ทบเทิบ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

   

พิมพ์   อีเมล