บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


   

 

11 1 

   
                                                                     

พันจ่าโทวิชัย ทรัพย์คำจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

                                                                     
   34  33  32  
 

นายปิยะนัฐ โพธิ์มาตย์

จ้างเหมาบริการ

นางสาววนิดา ปัตตายะโส

อาสาบริบาล

  นางสาวกิ่งทอง แดงชำรำ

อาสาบริบาล

 

โครงสร้างบริหาร-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมpublic health


 footter22 ok 1024