บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

  บุคลากรกองสวัสดิการสังคม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    5 1     
                                                                     

นางสุลักขณา วิชาชัย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

                                                                     
   

 women

 

   
   

นางสาวนงลักษณ์ เล็กอรินทร์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

   

โครงสร้างบริหาร-กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมmanagement72


 banner footer2