บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

  บุคลากรกองสวัสดิการสังคม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    5 1     
                                                                     

นางสุลักขณา วิชาชัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                                                                     
         
         

โครงสร้างบริหาร-กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมmanagement72


 banner footer2