บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

  บุคลากรกองสวัสดิการสังคม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    35.1    
                                                                     

 นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ลออ

รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

                                                                     
  5_1.png 

 

 

 30.1.png  
 

นางสุลักขณา วิชาชัย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 

นางสาวนงลักษณ์ เล็กอรินทร์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  

 

โครงสร้างบริหาร-กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมsocial welfare


 banner footer2