หน้าที่รับผิดชอบ-กองช่าง

1286

หน้าที่รับผิดชอบ


desenvolvimento 

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมอาคารและผังเมืองรวม งานการโยธา งานแบบแผนและก่อสร้าง โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานรับ – ส่งหนังสือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเร่งด่วน ของหนังสือภายใน ภายนอก ที่จะนำเสนอผู้บริหาร

(๒) เสนอแฟ้มเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

(๓) ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอ และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่รับเข้ามา และการส่งมอบให้งานที่เกี่ยวข้องตาคำสั่งการให้ถูกต้องทันเวลา

(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำเสนอ

(๕) จัดทำสมุดทะเบียนรับ ดูแลรักษาจัดเก็บสมุดทะเบียนรับภายในและภายนอกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

(๖) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 


พิมพ์   อีเมล