รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2566

 

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA 2563)

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564