ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

1

 

ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

generate
ขอเชิญประชาชนผู้เคยติดต่องานหรือผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประกาศ เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ สตง.

student icon 512

ประกาศ !  เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 


รายละเอียด คลิก.. VV