แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

220
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

พิมพ์   อีเมล