รายงานการสำรวจความพึงพอใจ

748

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการของอบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.ดงบัง 

 


พิมพ์   อีเมล