การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดแนบท้าย