รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)