บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


   

 

11 1 

   
                                                                     

พันจ่าโทวิชัย ทรัพย์คำจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                     
         
         

โครงสร้างบริหาร-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมmanagement52


 footter22 ok 1024