คณะผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
2468

คณะผู้บริหาร :องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      SAO 1     
นายชัยณรงค์ ทองยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

เบอร์โทร 093-4543557

   dumrung                                                                                
 
09 1   
 

นายดำรงค์ เสนาโนฤทธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เบอร์โทร 082-1038935

 

 นายสุทน ปังสี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เบอร์โทร 063-0238176

 
    nirun     
   

นายนิรันดร์ ประทุมทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงบัง

 
   
พิมพ์