ข้อมูลประชากร

2621

ข้อมูลประชากร : ตำบลดงบัง


ok 400 bg

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

(1)   บ้านหนองปลิง       หมู่ที่ 1           (6)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 6

(2)   บ้านยางสะอาด      หมู่ที่ 2           (7)   บ้านหนองพอก      หมู่ที่ 7

(3)   บ้านวังดู่              หมู่ที่ 3           (8)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 8

(4)   บ้านเก่าน้อย         หมู่ที่ 4           (9)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 9

(5)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 5


จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ทั้ง 9 หมู่บ้านดังนี้
 

  จำนวนหมู่บ้าน มี 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

        จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

   รวม

1

บ้านหนองปลิง

111

137

248

72

นายสมัย      ยิ่งยืน

2

บ้านยางสะอาด

244

250

494

219

นายสัมฤทธิ์   ยอดสะเทิน

3

บ้านวังดู่

62

49

111

35

นายสุวิทย์     รุ่งรัตน์

4

บ้านเก่าน้อย

163

162

326

72

นายอ่อนสา   สิงมาดา

5

บ้านดงบัง

212

208

420

147

นายประสิทธิ์  ยอดสะเทิน

6

บ้านโนนเขวา

94

95

189

51

นายบัวพันธ์    หล้าสุดตา

7

บ้านหนองพอก

96

100

196

51

นายสังวาลย์ ภารตุ้มเหลา

8

บ้านดงบัง

179

192

371

102

นายนิยม เชียงโสม

9

บ้านโนนเขวา

166

166

332

93

นายณัฐพล เอ่นแคน

รวม

1,359

1,326

2,685

842

 

 

       ประชากรทั้งสิ้น 2,685 คน แยกเป็นชาย 1,359คน หญิง 1,326 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110.65 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ที่มากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)


 9


footter22 ok 1024


พิมพ์   อีเมล