บุคลากรกองคลัง

2060

  บุคลากรกองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    pPhong     
                                                                      นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                     
    pPhong     
    นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

   
  12 1    31.1  
  นายธนภัทร รัตนตินราญกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  นายเกียรติศักดิ์  สีเชียงหา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
    15 1    
    นางสาวรุ่งนภา ศรีวิศร

ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 


พิมพ์   อีเมล