งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

191

One Stop Service : OSS

 

งานบริการเพื่อประชาชน

ระบบจองคิวทำใบขับขี่

กรมขนส่งทางบก

 
ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์

กรมขนส่งทางบก

 
ระบบการตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น

กรมการปกครอง

 
 
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

กรมที่ดิน

 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
ระบบติดตามสถานะคดี

กรมบังคับคดี

 
 
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

กรมบัญชีกลาง

 
 
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

กรมบัญชีกลาง

 
 
ระบบขอรับกล้าไม้ออนไลน์

กรมป่าไม้

 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
ระบบขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด

กรมพัฒนาที่ดิน

 
 
ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 
 
ระบบยื่นแบบและภาษีรายได้บุคคลธรรมดาออนไลน์

กรมสรรพากร

 
 
ระบบตรวจสอบติดตามขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 91/90

กรมสรรพากร

 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
ระบบขอติตตั้่งปะปา เขตนนทบุรี สมุทรปราการ

การปะปานครหลวง

 
 
ระบบขอใช้ปะปา ในเขตต่างจังหวัด

การปะปาส่วนภูมิภาค

 
 
ระบบขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ

การไฟฟ้านครหลวง

 
 
ระบบระบบขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

 
 
  
 
 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ

 
ระบบขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

กรมการจัดหางาน

 
 
 
ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Jop Center)

กรมการจัดหางาน

 
 
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม

 
 
ระบบขอรับผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม

 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

พิมพ์   อีเมล