หน้าที่รับผิดชอบสำนักปลัด

หน้าที่รับผิดชอบ


ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการทีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการอื่นในเทศกาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดั้งนี้
(๑) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
 

 

บุคลากรสำนักปลัด

  สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    Tararad1.png    
    นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
8 1   sukanya.png

 

5 1

                  นายวิชิต ชิณศรี

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

            นางสุลักขณา  วิชาชัย

        นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

36.1.png  11_1.png   1_1.png 30.1
                จ.อ.พินิจ คุณโน

     เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

พ.จ.ท.วิชัย ทรัพย์คำจันทร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

          

 

จ.ท.เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

นางสาวนงลักษณ์ เล็กอรินทร์

จพง.พัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

nattiya.png    sutara.png    
นางณัฐธิญา เกี้ยมแสนเมือง

ครู.คศ2


  
           นางสาวสุนทรา  เพ็งศรี

                      ครู คศ.2  

  ว่าง
13_1.png 17_1.png  

21_1.png

22_1.png

นางสาวเยาวลักษณ์ สีเชียงหา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางศญามล ทองทูล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

   นางพรรณรวินทร์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

29_1.png

30.png   26_1.png wanvisal.png
นางบุญน้อม วงสีษา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเชาวนิ ทบเทิบ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถ

นางสาววรรณวิษา  พวงสีเคน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

36.png

 34.1.png

 

35.png

32.1

นายจำปา อรุณโน

พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

นายอรุณ พูลวงษ์

ภารโรง

  นายทองอาน ชาชำนาญ

จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

นางมะณี ปังสี

  จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

      33.png   
นายปิยะณัฐ โพธิ์มาตย์

จ้างเหมาบริการ

    นางสาววนิดา  ปัตตายะโส

จ้างเหมาบริการ