หน้าที่รับผิดชอบ-กองคลัง

1565

หน้าที่รับผิดชอบ


Investing 

มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

(๑.๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    ๑. งานรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเร่งด่วนของหน้งสือภายใน/ภายนอกที่จะนำเสนอผู้บริหาร

๒. เสนอแฟ้มเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตาลำดับชั้น

๓. ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอ และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่รับเข้ามาและกรส่งมอบให้งานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งการให้ถูกต้อง ทันเวลา

๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำเสนอ

๕. จัดทำสมุดทะเบียนรับ ดูแลรักษาจัดเก็บสมุดทะเบียนรับภายในและภายนอกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

๖. รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 


พิมพ์   อีเมล