ประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2567 ขอเชิญประชาชนของตำบลดงบัง หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปี 2567 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยทำการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฎอยู่ด้านล่าง และดำเนินการตามขั้นตอน

 
EIT 67