บุคลากรกองช่าง

1790

  บุคลากรกองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    23 1     
                                                                      นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                     
         
    นายช่างโยธา (ว่าง)    
     
  นายนวพล โพธิ์พย้คฆ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  นายชลวิทย์  คำทอง 

ผู้ช่วยนายช่าง

 

พิมพ์   อีเมล