ระเบียบ กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Up

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ฉบับที่-2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ฉบับที่-3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ฉบับที่-4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล-พ.ศ.-2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน-2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2540
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจท้องถิ่น 2542
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.
 
 
Powered by Phoca Download