สารจากนายก

1771

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

SAO 1

เรียน พี่น้องตำบลดงบังที่เคารพทุกท่าน

           กระผม นายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๘ ด้าน ได้แก่       ๑.ด้านการเมืองการปกครอง  ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ๓. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  ๔.ด้านสังคมการมีส่วนร่วมของชุมชน      ๕.ด้านการศึกษา  ๕.ด้านการศึกษา ๖.ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘. ด้านสาธารณสุข

        กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลดงบังของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป  _>>>รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>>> 

55c0aff1

 


พิมพ์   อีเมล