โครงการพับเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ ประจำปี 2566

180

พับเหรียญโปรยทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มสตรี จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีให้กับกลุ่มสตรีตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 "การฝึกอบรมอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาขีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลดงบัง ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มเแข็งให้กับชุมชน


พิมพ์   อีเมล