รายงานประชุมสภาอบต.ดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1