รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2564