หัวหน้าส่วนราชการ

1655

หัวหน้าส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    10 1    
   

นายอำพร เชาว์จันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

   
   

 

35.1 

   
   

นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ละออ

รองปลัด อบต.ดงบัง

   
  37.1 6 1 23 1  
 

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมการเกษตร

 
  8 1 5 1 11 1  
 

นายวิชิต ชิณศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุลักขณา วิชาชัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวย

การกองสวัสดิการสังคม

พันจ่าโทวิชัย ทรัพย์คำจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

พิมพ์   อีเมล