บุคลากรกองคลัง

1020

  บุคลากรกองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    6 1     
                                                                     

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                     
  12 1    31.1  
 

นายธนภัทร รัตนตินราญกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นายเกียรติศักดิ์  สีเชียงหา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
    15 1    
   

นางสาวรุ่งนภา ศรีวิศร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   

พิมพ์   อีเมล