บุคลากรกองคลัง

421

  บุคลากรกองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    6 1     
                                                                     

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                     
    12 1     
   

นายธนภัทร รัตนตินราญกุล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

   
     15 1    
   

นางสาวรุ่งนภา ศรีวิศร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   

พิมพ์   อีเมล