บุคลากรกองคลัง

1402

  บุคลากรกองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    pPhong     
                                                                     

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                     
         
   

นางสาวนิภา สายน้ำ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

   
  12 1    31.1  
 

นายธนภัทร รัตนตินราญกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นายเกียรติศักดิ์  สีเชียงหา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
    15 1    
   

นางสาวรุ่งนภา ศรีวิศร

ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 


พิมพ์   อีเมล