ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.มค.ถ47-007 บ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา ม.9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ47-007 จากสายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา หมูที่ 9  ตำบลดงบัง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ47-007 สายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก

ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ47-007 จากสายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา ม.9  (Terms of referrencle : TOR) 

ประกาศ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคสล. มค.ถ.47-007 สายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ47-007 จากสายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง รายละเอียดแนบท้าย