ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 47-022

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 47-022 สายบ้านนายบุญช่วย - วัดป่าจินดาราม หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง

 

 

ประกาศ ราคากลางและหลักเกณฑ์คำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ฯ

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและหลักเกณฑ์คำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 47-022 สายบ้านนายบุญช่วย - วัดป่าจินดาราม หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง