ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล มค.ถ.47-006 สายบ.โนนเขวา - บ้านหนองจิก

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล มค.ถ.47-006 สายบ.โนนเขวา - บ้านหนองจิกหมู่ที่ 9 บ้านโนนเขวา ตำบลดงบัง 

ประกาศร่างTOR ก่อสร้างถนนคสล มค.ถ.47-006 สายโนนเขวา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศร่างTOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมค.ถ.47-006 สายโนนเขวาถึงบ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเขวา ตำบลงดงบัง 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.มค.ถ.47-006 สายโนนเขวา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ.47-006 สายโนนเขวาถึงบ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเขวา ตำบลงดงบัง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ 2564

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ 2564 จำนวน 8 โครงการ