กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมประธานสภา สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ลานเสาธงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพือเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทัศนคติค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมเข้าแถวเ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

1

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย....

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564"

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับแจ้งจากอำเภอนาดูนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ "มหาดไทย ใสสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" เพื่อเป็นการสนองนโยบายฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนจึงจัดทำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังใสสะอาด"