ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรูู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

#ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์ หรือ QR CODE นี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว

https://itas.nacc.go.th/go/eit/mehlbc

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

IMG 2266

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

news b Big Cleaning Day

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล