หน้าที่รับผิดชอบสำนักปลัด

หน้าที่รับผิดชอบ


ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการทีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการอื่นในเทศกาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดั้งนี้
(๑) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
networking 

 

บุคลากรสำนักปลัด

   สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    4 1    
   

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
  24 1 perso perso  
 

จท.เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ่าเอกพินิจ คุณโน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
21 1 17 1   16 1 19 1

นางพรรณรวินท์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศญามล รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายปิยะนัฐ โพธิ์มาตย์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายชลวิทย์ คำทอง

พนักงานดับเพลิง

  20 1

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายทองอาน ชาชำนาญ

พนักงานขับรถยนต์

นายอรุณ พูลวงษ์

นักการภารโรง

       
   

 นางมะณี ปังสี

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

 
   

โครงสร้างบริหาร-สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด


 management12


 banner footer23