หน้าที่รับผิดชอบสำนักปลัด

หน้าที่รับผิดชอบ


ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการทีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการอื่นในเทศกาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดั้งนี้
(๑) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
 

 

บุคลากรสำนักปลัด

  สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    Tararad1.png    
   

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
     sukanya.png

 

 
 

 

     นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


 
 
  36.1    1 1  
 

จ.อ.พินิจ คุณโน

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 

จ.ท.เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

 
21_1.png 17_1.png  

22 1

 นางพรรณรวินทร์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

นางศญามล ทองทูล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

 

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถ

36.png

 34.1.png

 

35.png

32.1

นายจำปา อรุณโน

พนักงานขับรถดับเพลิง 

นายอรุณ พูลวงษ์

นักการภารโรง

 

นายทองอาน ชาชำนาญ

จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

นางมะณี ปังสี

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

         

โครงสร้างบริหาร-สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด


 Office


 banner footer23