หน้าที่รับผิดชอบสำนักปลัด

หน้าที่รับผิดชอบ


ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการทีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการอื่นในเทศกาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดั้งนี้
(๑) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
 

 

บุคลากรสำนักปลัด

   สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    37.1    
   

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
 38.1  31  

 1 1

 36.1
 

     นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสาวสุอาภา พลยาง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  จท.เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

   เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 
       จ่าเอกพินิจ คุณโน

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

21 1 17 1  

นางพรรณรวินท์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศญามล รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถยนต์

36 34.1   35 32.1

นายจำปา อรุณโน 

พนักงานขับรถดับเพลิง

 

นายอรุณ พูลวงษ์

นักการภารโรง

 

 

 

นายทองอาน ชาชำนาญ

จ้างเหมาบริการ 

นางมะณี ปังสี

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

         
         

โครงสร้างบริหาร-สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด


 management12


 banner footer23