ข้อมูลประชากร

1681

ข้อมูลประชากร : ตำบลดงบัง


ok 400 bg

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

(1)   บ้านหนองปลิง       หมู่ที่ 1           (6)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 6

(2)   บ้านยางสะอาด      หมู่ที่ 2           (7)   บ้านหนองพอก      หมู่ที่ 7

(3)   บ้านวังดู่              หมู่ที่ 3           (8)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 8

(4)   บ้านเก่าน้อย         หมู่ที่ 4           (9)   บ้านโนนเขวา        หมู่ที่ 9

(5)   บ้านดงบัง            หมู่ที่ 5


จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ทั้ง 9 หมู่บ้านดังนี้
 

  จำนวนหมู่บ้าน มี 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

        จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

   รวม

1

บ้านหนองปลิง

109

132

241

64

นายสมัย      ยิ่งยืน

2

บ้านยางสะอาด

245

264

509

203

นายสัมฤทธิ์   ยอดสะเทิน

3

บ้านวังดู่

53

47

100

24

นายสุวิทย์     รุ่งรัตน์

4

บ้านเก่าน้อย

162

163

325

76

นายอ่อนสา   สิงมาดา

5

บ้านดงบัง

239

211

450

138

นายสากล      แป่มจำนัก

6

บ้านโนนเขวา

95

90

185

46

นายบัวพันธ์    หล้าสุดตา

7

บ้านหนองพอก

98

99

197

46

นายอภิภัทร    ศรีวิเศษ

8

บ้านดงบัง

195

185

380

97

นายประเสริฐศิลป์ พวงสีเคน

9

บ้านโนนเขวา

163

172

341

91

นายอำพร      เรียมทา

รวม

1,365

1,363

2,728

785

 

 

       ประชากรทั้งสิ้น 2,728 คน แยกเป็นชาย 1,365 คน หญิง 1,363 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110.65 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ที่มากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)


 9


footter22 ok 1024


พิมพ์   อีเมล