บุคลากรสำนักปลัด

1350

  สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    Tararad1.png    
   

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
     sukanya.png

 

 
 

 

     นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


 
 
  36.1    1 1  
 

จ.อ.พินิจ คุณโน

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 

จ.ท.เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

 
21_1.png 17_1.png  

22 1

 นางพรรณรวินทร์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

นางศญามล ทองทูล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

 

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถ

36.png

 34.1.png

 

35.png

32.1

นายจำปา อรุณโน

พนักงานขับรถดับเพลิง 

นายอรุณ พูลวงษ์

นักการภารโรง

 

นายทองอาน ชาชำนาญ

จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

นางมะณี ปังสี

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

         

พิมพ์   อีเมล