บุคลากรสำนักปลัด

437

   สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    4 1    
   

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

   
    24 1     
   

จ่าอากาศโทเอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

   
21 1 17 1   16 1 19 1

นางพรรณรวินท์ บุญล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศญามล รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายปิยะนัฐ โพธิ์มาตย์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายชลวิทย์ คำทอง

พนักงานดับเพลิง

20 1   26 1
 

นายทองอาน ชาชำนาญ

พนักงานขับรถยนต์

 

นายจำนงค์ งามแสง

พนักงานขับรถยนต์

 
   25 1 22 1   
  นายอรุณ พูลวงษ์

นักการภารโรง

 

นางสาววิชญาพร พลยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

พิมพ์   อีเมล