สมาชิกสภา

1002

สมาชิกสภา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


  1 1  
                                                       

นายสำราญ  คุณโน

ประธานสภา  (ม.1)

                                                       
7 111                                                        
10 1

 นายสมร  เพิ่งจันดา

รองประธานสภา  (ม.7)

 

 นายอำพร  เชาว์จันทร์

เลขานุการสภา 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

นางกุหลาบ  ล่อดงบัง

สมาชิกสภา (ม.1)

นายธนวัฒน์  ล่อดงบัง

สมาชิกสภา (ม.2)

นายบรรลือ  แป่มจำนัก

สมาชิกสภา (ม.2)

3 1 1 3 11 1 4 1 1

นางพิมพา  สอนสีดา

สมาชิกสภา (ม.3)

นายใส  รุ่งรัตน์

สมาชิกสภา (ม.3)

นายมีโชค  บุญมาพิลา

สมาชิกสภา (ม.4)

4 11 1 5 1 1 5 11 1

นางบุบผา  นุ่นปิ่นปักษ์

สมาชิกสภา (ม.4)

นายไพโจน์  รุมชะเนาว์

สมาชิกสภา (ม.5)

นายปริญญา  วงษ์นอก

สมาชิกสภา (ม.5)

6 1 1 6 1 11  7 11

นายสมบูรณ์  กุลหาสิงห์

สมาชิกสภา (ม.6)

นายชำนาญ  แก้ววิเศษ

สมาชิกสภา (ม.6)

นายนิรุต  คำชนะชัย

สมาชิกสภา (ม.7)

8 1 1 8 1 2 9 11

นายจุน  แน่นชารี

สมาชิกสภา (ม.8)

นายประพัฒน์  สีพลี

สมาชิกสภา (ม.8)

นายแสงดาว  สุรสาร

สมาชิกสภา (ม.9)

  10 11  
 

นายสุนทร  เผิ่งจันดา

สมาชิกสภา (ม.9)

 

 


พิมพ์   อีเมล