สมาชิกสภา

1324

สมาชิกสภา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


   Prasert  
                                                       

นายประเสริฐศิลป์ พวงศรีเคน

ประธานสภา

                                                       
 6_1-11.png                                                        
10 1

นายชำนาญ แก้ววิเศษ

รองประธานสภา

 

 นายอำพร  เชาว์จันทร์

เลขานุการสภา 

1 1 1    sta

นางกุหลาบ  ล่อดงบัง

สมาชิกสภา (ม.1)

 

 

นายเสถียร พาราศรี

สมาชิกสภา (ม.2)

 3_1-1.png   buntum

นางพิมพา  สอนสีดา

สมาชิกสภา (ม.3)

 

นายบุญถม แสนมี

สมาชิกสภา (ม.4)

5_11-1.png     6 1

นายปริญญา  วงษ์นอก

สมาชิกสภา (ม.5)

 

นายชำนาญ แก้ววิเศษ
 สมาชิกสภา (ม.6)
 lamai    Prasert

 นางละมัย พันธ์มหา

สมาชิกสภา (ม.7)

 

นายประเสริฐศิลป์ พวงศรีเคน 

สมาชิกสภา (ม.8)

   sangdown  
 

นายแสงดาว  สุรสาร

สมาชิกสภา (ม.9)

 
     
 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล