ประกาศ ร่างTOR โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเขวา ม.9 - บ้านวังดู่ ม.3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002 สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 - บ้านวังดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง

รายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยวังกะฮุงบ้านโนนเขวา ม.9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขุดลำห้วยวังกะฮุงบ้านโนน เขวา ม.9 ต.ดงบัง ช่วงที่ 1

 

ประกาศ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย