ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านหนองปลิง - บ้านปอพาน ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปลิง - บ้านปอพาน หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง

ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านยางสะอาด - บ้านวังดู่

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบล เรืองเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางสะอาด หมู่ที่ 2 - บ้านวังดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  1 สายทาง

รายละเอียดตามแบบ บก.01 แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบล เรืองเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 47-002 บ้านโนนเขวาหมู่ที่ 9 - บ้านวังดู่ ตำบลดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  1 สายทาง

รายละเอียดตามแบบ บก.01 แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านหนองพอก-บ้านหนองยาง

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบล เรืองเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7  ตำบลดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  1 สายทาง

รายละเอียดตามแบบ บก.01 แนบท้ายประกาศ