การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

253

 LINE001.3

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก....วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ....

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดย นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ที่ประชุมมีมติเลือก นายประเสริฐศิลป์ พวงศรีเคน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายชำนาญ แก้ววิเศษ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำพร เชาว์จันทร์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
การประชุมสภาองค...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก


พิมพ์   อีเมล